Referater af Generalforsamling
d.11 april 2008    d.17 april 2009    d.12 marts 2010    d.15 april 2011    d.30 marts 2012 12 april 2013 d.20 mars 2015 d.1 april 2016   30 marts 2017  6 april 2018


                                              Lolland-Falsters Fuchsia Venner
R E F E R A T
af generalforsamlingen,fredag den 11. april 2008på ”Saften” (Ravnsborg Produktionsskole)

I formandens fravær bød bestyrelsesmedlem Leif Møller de 20 fremmødte medlemmer velkommen. Oplyste at formanden desværre samme dag havde måttet melde afbud p.g.a. pludselig indkaldelse til arbejde.

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelses af det reviderede regnskab til godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Fastsættelse af kontingent for næstfølgende foreningsår
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt
Ad 1 – Leif Møller udbad sig forslag til dirigent. Kurt O. S. Hansen påtog sig hvervet. Denne gjorde dog opmærksom på at han faktisk ikke kunne vælges, da han er bestyrelsesmedlem. Forsamlingen havde trods denne omstændighed intet mod valget.
Konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling pr. brev inden for tidsfristen. Ligeledes var vedtægternes bestemmelse om at generalforsamlingen skal holdes i april overholdt.
Som sekretær var Kurt selvvalgt som referent.
Ad 2 – Leif Møller gennemgik årets aktiviteter som omfattede plante-bytte-dag som var en ubetinget succes. - Kør-selv-turene havde haft en pæn opbakning – Skt. Hans arrangementet hos Karin og Jørgen havde været velbesøgt og gav et godt tilskud til klubbens pengekasse – Stort fremmøde til afslutningen i oktober – Foreningens telte havde været udlejet 3 gange i 2007 – For at styrke klubbens økonomi har kassereren ansøgt om midler fra Sparekassens Gavefond – Der var indgået en aftale med Sparekassen Lollands Dannemare afdeling om at denne sponsorerede kopier og porto. En stor hjælp til klubbens økonomi – Gitte Struck havde overdraget sin afdøde mand Tommy Strucks materiale og bøger om fuchsia til klubben. Kan lånes af medlemmerne ved henvendelse til Karin Høj – Kassereren har udsendt opfordring til medlemmer af DFS som er bosiddende på Lolland-Falster om at blive medlem af vores klub. Foreløbig har vi fået èt nyt medlem. – Klubben har fået en hjemmeside (www.lf-fuchsiavenner.dk) som er udført af klubbens medlem Bent Carlsson. En side vi kan være stolte af. Stor ros til Bent for hans udmærkede arbejde. Forsamlingen gav bifald til Bent.
Beretningen blev énstemmigt godkendt.
Ad 3 – Kassereren Inge Lise Hansen gennemgik det udsendte regnskab som viste et overskud på kr. 4.786. Meget tilfredsstillende. Klubbens egenkapital er nu kr. 14.384
Regnskabet var - af revisor Ove Nielsen – udskrevet med en pletfri revisionspåtegning og konklusion. Regnskabet blev énstemmigt godkendt trods dette.
Ad 4 – Der forelå ikke noget budgetforslag fra bestyrelsen.
Ad 5 – Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse til kr. 50,- pr. person. Motiveringen for forslaget var at der var brug for mere økonomi, hvis der skulle kunne gennemføres busture i såvel indland som udland. Forslaget blev énstemmigt vedtaget uden debat.
Ad 6 – Der var ingen indkomne forslag.
Ad 7 –  Følgende var på valg: Conny Frederiksen, Karin Høj og Leif Møller. Conny havde mundtligt tilkendegivet at hun ville fortsætte, hvis ikke der kunne findes en anden. Conny Frederiksen blev valgt. Det samme blev Karin Høj og Leif Møller. Bestyrelsen konstituerer sig senere. Alle 3 er valgt for 2 år.
Vedr. valg af suppleanter lykkedes det at finde 2 suppleanter 1. suppleant: Margrethe Eriksen og 2. suppleant: Jens Olsen. Begge valgt for 1 år.
Ad 8 – Ove Nielsen blev genvalgt som revisor uden modkandidat.
Ad 9 – Kassereren bad om oplysning fra foreningens medlemmer om disses medlemsnummer i Dansk Fuchsia Selskab (DFS), idet der så kunne hentes tilskud fra DFS sidst på året.
Kassereren rejste ligeledes forespørgsel om klubben – på sin hjemmeside – skulle oplyse om foreningens medlemmer med navn, adresse og telefonnummer. Efter en kort debat blev forslaget vedtaget. Hvis der er medlemmer som ikke ønsker at stå på hjemmesiden kan de kontakte Bent Carlsson.
Der blev – fra salen – rejst kritik af at sælgere på plante-bytte-dagen skulle levere 5 planter til tombolaen som en form for betaling for stadepladsen. Der blev i stedet foreslået en stadepris på kr. 35,-. Efter en kort debat blev dette vedtaget. Dirigenten gjorde opmærksom på at også medlemmer også gerne må komme med planter til tombolaen.
Grundet det forholdsvise ringe fremmøde forespurgte et medlem bestyrelsen om de havde overvejet at afholde generalforsamling på en anden ugedag. Svaret var at det havde været prøvet sidste år, hvor det var en søndag eftermiddag. Mente ikke en hverdagsaften ville være hensigtsmæssig, da især medlemmer fra Falster havde langt hjem og måske skulle på arbejde næste dag. Bestyrelsen vil fastholde fredag.
Der blev rejst kritik af turen til Holland/Belgien i 2007. Der var for langt mellem gartnerier og hotel.
Dette tages til efterretning, hvis der igen skal arrangeres tur til udlandet.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Herefter blev kaffe og lagkager nydt.
Bestyrelsen
April 2008
Conny Frederiksen     Nakskov Landevej 49             4930 Maribo             54936108     bjarne.fred@frederiksen.mail.dk
Inge Lise Hansen       Stubbegårdsparken 212        4900 Nakskov          54948667     kosh@privat.dk
Karin Høj                       Gallevej 64, Utterslev              4913 Horslunde      54934050     karin.hoej@paradis.dk
Leif Møller                     Ryesgade 18                            4800 Nykøbing F.    54857997
Kurt O. S. Hansen       Stubbegårdsparken 212        4900 Nakskov          54948667     kosh@privat.dk