Referater af Generalforsamling
d.11 april 2008    d.17 april 2009    d.12 marts 2010    d.15 april 2011    d.30 marts 2012 12 april 2013 d.20 mars 2015 d.1 april 2016   30 marts 2017  6 april 2018

Lolland-Falsters Fuchsia Venner

R E F E R A T
af generalforsamlingen,
fredag den 30. marts 2012  på ”Saften” i Horslunde
Formanden – Leif Møller – bød 32 medlemmer incl. 4 fra bestyrelsen - velkommen.
Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelses af det reviderede regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent for næstfølgende foreningsår
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
Ad 1 – På bestyrelsens vegne foreslog formanden Kurt O. S. Hansen som dirigent. Denne påtog sig hvervet som både dirigent og referent.
Konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling pr. brev inden for tidsfristen. Ligeledes var vedtægternes bestemmelse om at generalforsamlingen skal holdes inden udgangen af april overholdt.
Ad 2 – Leif Møller gennemgik årets aktiviteter: Plante-bytte-dagen hos Janne og Flemming i Kippinge havde godt vejr. Der var pænt med stande. Ringere besøgt end tidligere år. Tombolaen ikke udsolgt. Bestyrelsen har besluttet at give arrangementet endnu en chance i 2012. – 14 dage efter var der et lignende arrangement hos Henning i Dannemare. Godt vejr. Mange stande som gennemgående var tilfredse med salget. Også her var der ikke så mange besøgende som tidligere. – Sammenfattende opfordrede formanden medlemmerne til at hjælpe til ved tilrettelæg-gelse og afvikling af disse arrangementer. Måske i 2 grupper med hvert sit marked. Drøftes på kommende bestyrelsesmøde.
Årets bustur gik til ”Lille Malunds Have” på højde med Horsens. Flot have, hvor der også var plantesalg. Foreningen var vært ved middagsmaden med pølser og kartoffelsalat. Som kuriosum kan nævnes at man startede med at koge pølser i en kaffemaskine og en elkoger!?!? Det var fordi værterne havde glemt en aftale om muligheden for at koge pølser i en gryde. Efter lidt genvordigheder kom gryden dog frem og alle blev mætte. – På vejen hjem var der besøg i en fuchsiahave i Erritsø. Herefter var det meningen at den japanske have på Fyn skulle besøges. Det blev ikke til noget da bussen ikke kunne køre under jernbanebroerne. Dem var der en del af. Men alt i alt en god tur.
Årets kør-selv-tur startede i Pederstrups have med morgenkaffe og brød. Herefter besøgtes 3 noget forskellige men interessante haver på Nord- og Vestlolland. Pæn opbakning til arrangemen-tet.
Selvfølgelig har vi også afviklet det sædvanlige Skt. Hans grill arrangement hos Karin og Jørn i Utterslev. I år var det dog flyttet til august. Også god opbakning til dette arrangement.
Endelig blev afholdt det årlige afslutningsarrangement. I år som et julearrangement med Glögg og æbleskiver samt banko. Som sædvanlig på Saften i Horslunde og med pæn tilslutning fra medlemmerne.
Sluttede beretningen med at takke sine bestyrelseskolleger for godt samarbejde og en tak til medlemmerne for god opbakning. Beretning énstemmigt godkendt
Ad 3 – Kassereren Inge Lise Hansen gennemgik det udsendte regnskab, som viste et overskud på kr. 4.556,90. Tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør kr. 41.895,16. Oplyste at der skulle påregnes ekstra udgifter til indkøb af gevinster til kommende plantesalgsdage. Regnskabet godkendt.
Ad 4 – Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 50 pr. år. Vedtaget.
Ad 5 – Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Ad 6 – Følgende var på valg: Til bestyrelsen: Leif Møller og Iver Pedersen. Begge blev genvalgt uden modkandidater. De er valgt for 2 år.
Valg af suppleanter: 1. suppleant: Bent Carlsson blev genvalgt for 1 år. 2. suppleant: Jens Olsen blev ligeledes genvalgt for 1 år.
Ad 7 –  Birger Bay Andersen blev genvalgt som revisor. Kaj Hansen blev nyvalgt som revisorsuppleant. Begge er valgt for 1 år.
Ad 8 – Under punktet eventuelt foreslog Kaj Hansen at bestyrelsen burde overveje en tur til Sverige næste gang der skulle arrangeres en bustur. F. eks. til Botanisk have i Göteborg som er rigtig flot med masser af forårsblomster. Den kan dog også besøges om sommeren. Det er en lang bustur ca. 5 timer op og 5 timer hjem. Fra salen blev der spurgt om der var plantesalg. Svaret var ja. Flere var betænkelige med den lange køretid tur-retur. Måske skulle det arrangeres som en 2 dages tur? Det er nu op til bestyrelsen at tage stilling til forslaget.
Formanden sluttede med at oplyse om den forestående Hollands-tur fra 4.-6. maj. Der er nu tilmeldt 38 deltagere. Meget tilfredsstillende.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Efterfølgende var foreningen vært ved gratis kaffe med kage og lagkage.
Bestyrelsen                                                                                        Dirigent/referent
April 2012
                                                                                                                                               Kurt O. S. Hansen
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Leif Møller som formand, Benny Nielsen, næstformand og Inge Lise Hansen som kasserer.

Leif Møller (formand) Ryesgade 19                            4800 Nykøbing F.    54857997     mollerleifbodil@gmail.com

Charlotte Overgaard   Harpelundevej 32                   4900 Nakskov          54931604     s.flor@mail.tele.dk

Inge Lise Hansen        Stubbegårdsparken 212        4900 Nakskov          54948667     kosh@privat.dk

Iver Pedersen               Gloslunde Strandvej 8            4983 Dannemare    54944848     ivers-tulipa@live.dk

Benny Nielsen             Rårupmark 4                            4900 Nakskov          54948717     raarupmark4@hotmail.com