Lolland-Falsters Fuchsia Venner

R E F E R A T
af generalforsamlingen,
fredag den 20. marts 2015 på "Saften" i Horslunde

Formanden Leif Møller bød 23 medlemmer - incl. 4 fra bestyrelsen - velkommen

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent og referent
2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.    Fremlæggelses af det reviderede regnskab til godkendelse
4.    Fastsættelse af kontingent for næstfølgende foreningsår
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7.    Valg af revisor og revisorsuppleant
8.    Eventuelt

Ad 1 - På bestyrelsens vegne foreslog formanden Kurt O. S. Hansen som dirigent og referent.
Valgt uden modkandidat til begge poster.

Konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling via brev udsendt til alle medlemmer i februar. Dermed var fristen på 3 uger overholdt. Det var vedtægternes bestemmelse om at generalforsamlingen skal holdes inden udgangen af april også.

Ad 2 - Formanden Leif Møller indledte bestyrelsens beretning med at omtale grillaftenen i Inge Lise og Kurts have ved Næsby Strand. Godt fremmøde, god stemning og rigtig flot vejr. Derudover var der levende musik i sommerhushaven leveret af klubbens medlem Peder Bendixen.

Busturen til Sjælland havde god opbakning og der blev set 3 haver. Først hos Tove og Henning med 300 fuchsia plus mange andre planter. Dernæst blev Fuchsiagårdens store have besøgt der - ud over fuchsia - rummer en masse andre forskellige planter. Der blev også handlet planter. Endelig aflagde vi besøg i Regners have. Her drillede vejret en del og endte med et rent skybrud. Her blev der også handlet.

Juleafslutningen var igen en succes med stort fremmøde. Vi hyggede os - som sædvanlig - med juleglögg, æbleskiver og småkager samt kaffe/the. Vi sluttede med bankospil. En rigtig god måde at afslutte sæsonen på.

Sluttede beretningen med at takke medlemmerne for stor opbakning til bestyrelsens arrange-menter. Takkede også bestyrelsen for godt samarbejde.

Nævnte til allersidst at den planlagte tur i maj i år til Holland desværre måtte aflyses grundet for få tilmeldinger.

Beretningen blev énstemmigt godkendt.

Ad 3 - Kassereren Inge Lise Hansen gennemgik det udsendte regnskab, som viste et overskud på kr. 7.018,32. Tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør kr. 60.887,14. Kommenterede enkelte poster i regnskabet.
Kurt O. S. Hansen kommenterede regnskabet med at konstatere en meget stor egenkapital for en forening med under 90 medlemmer. Mente den kommende bestyrelse burde overveje større tilskud pr. medlem ved fremtidige besøg af haver samt ture. Men der skal altid være en bruger-betaling.

Ad 4 - Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 50 pr. år. Vedtaget.

Ad 5 - Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Ad 6 - Følgende var på valg: Til bestyrelsen: Benny Nielsen som ikke ønskede genvalg og Inge Lise Hansen samt Birthe Hansen. De to sidste blev genvalgt for 2 år. Ingen i forsamlingen ønskede valg til bestyrelsen som erstatning for Benny. Herefter tilbød dirigenten Kurt O. S. Hansen at gå ind i bestyrelsen da han alligevel deltog i bestyrelsesmøderne som referent. Valget er for 2 år, men han opfordrede dog til at man  fandt et andet medlem frem til næste års generalforsamling, som så kunne vælges for 1 år.

Valg af suppleanter: 1. suppleant: Bent Carlsson ønskede ikke genvalg. I stedet blev Margrethe Eriksen valgt for 1 år. 2. suppleant: Jens Olsen var ikke til stede og kunne derfor ikke vælges. I stedet blev Karin Høj valgt for 1 år.

Ad 7 -  Birger Bay Andersen blev genvalgt som revisor/bilagskontrollant. Kaj Hansen blev genvalgt som revisorsuppleant/bilagskontrollantsuppleant. Begge valgt for 1 år.

Ad 8 - Formanden opfordrede medlemmerne til at fremkomme med gode ideer til arrangementer besøg i haver og/eller busture til bestyrelsen. -  Bestyrelsesmedlem Iver Pedersen luftede tanken om en 2 dages bustur til Norrköping i Sverige til næste år, hvor der er gartnerier med fuchsia og pelargonier samt en botanisk have. Forslaget blev positivt modtaget af forsamlingen. - Flemming Petersen, Kippinge kritiserede bestyrelsen for ikke - for år tilbage - at have gjort noget ved et forslag fra ham om besøg i nogle haver i Kalundborg. Ligeledes oplyste han, at plantemarkedet i Kippinge i år er aflyst grundet manglende opbakning. - Formanden beklagede at bestyrelsen ikke havde gjort noget ved Flemmings henvendelse dengang.

Endelig gjorde formanden opmærksom på de omdelte skrivelser som lå på bordene fra Øst- og Sydsjællands Fuchsiaklub om en sommertur til Ribe i august.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, hvorefter forsamlingen indtog kaffe/the og de mange hjemmebagte kager.


Bestyrelsen                    Dirigent/referent
marts 2015

                           Kurt O. S. Hansen


Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Leif Møller som formand, Iver Pedersen, som næstformand og Inge Lise Hansen som kasserer

Leif Møller (formand)    Ryesgade 19    4800 Nykøbing F.    22972063    mollerleifbodil@gmail.com
Birthe Hansen    Troelsebyvej 45    4920 Søllested    54941537    langstedgaard@mail.dk
Inge Lise Hansen    Stubbegårdsparken 212    4900 Nakskov    51297547    kurtoshansen@gmail.com
Kurt O. S. Hansen    Stubbegårdsparken 212    4900 Nakskov    29613002    kurtoshansen@gmail.com
Iver Pedersen    Gloslunde Strandvej 8    4983 Dannemare    61746192    ivers-tulipa@live.dk


                                                   Referater af Generalforsamling
d.11 april 2008    d.17 april 2009    d.12 marts 2010    d.15 april 2011    d.30 marts 2012 12 april 2013 d.20 mars 2015 d.1 april 2016   30 marts 2017  6 april 2018