Referater af Generalforsamling
d.11 april 2008    d.17 april 2009    d.12 marts 2010    d.15 april 2011    d.30 marts 2012 12 april 2013 d.20 mars 2015 d.1 april 2016   30 marts 2017  6 april 2018

Lolland-Falsters Fuchsia Venner

R E F E R A T
af generalforsamlingen,
fredag den 17. april 2009 på ”Saften” i Horslunde


Næstformanden – Leif Møller – bød 36 medlemmer velkommen. Udtrykte stor glæde over det store fremmøde. Det er næsten 50% af medlemsskaren.
Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelses af det reviderede regnskab til godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Fastsættelse af kontingent for næstfølgende foreningsår
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
Ad 1 – Leif Møller udbad sig forslag til dirigent. Kurt O. S. Hansen påtog sig hvervet. Denne gjorde dog opmærksom på at han faktisk ikke kunne vælges, da han er bestyrelsesmedlem. Forsamlingen havde trods denne omstændighed intet mod valget.
Konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling pr. brev inden for tidsfristen. Ligeledes var vedtægternes bestemmelse om at generalforsamlingen skal holdes i april overholdt.
Som sekretær var Kurt selvvalgt som referent.
Ad 2 – Leif Møller gennemgik årets aktiviteter som omfattede plante-bytte-dag som var en ubetinget succes. Bl. a. a. også p.g.a. pragtfuldt solskinsvejr- Kør-selv-turen til Sydsjælland måtte desværre aflyses grundet manglende tilslutning. Turen til Falster var en succes. Bl. a. med besøg i parken på Corselitze Gods – Skt. Hans arrangementet hos Karin og Jørgen havde været velbesøgt og gav et godt tilskud til klubbens pengekasse. Opfodrede til at deltage i dette års arrangement, hvor foreningens telte igen bliver stillet op. – Sæsonafslutningen i oktober med vinterklipning skal nok bibeholdes, idet der kan komme eller være nye medlemmer til stede denne dag.
Opfordrede til opbakning til dette års arrangementer. Bl.a. busturen til Fyn. Mange har tilmeldt sig, men der er stadig ledige pladser.
Afsluttede sit indlæg med at takke de mange medlemmer som havde hjulpet til og/eller mødt op ved foreningens arrangementer.
Beretningen blev énstemmigt godkendt.
Ad 3 – Kassereren Inge Lise Hansen gennemgik det udsendte regnskab som viste et overskud på kr. 7.567. Meget tilfredsstillende. Udtrykte glæde over tilskud fra SPAR Lolland Gavefond på kr. 2.000. Samme pengeinstitut sponsorerede kopiering og frankering af udsendelser til medlemmer o.a. Klubbens egenkapital er nu kr. 21.961.
Regnskabet havde en pletfri revisionspåtegning og blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 4 – Der forelå ikke noget budgetforslag fra bestyrelsen.
Ad 5 – Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 50 pr. år. Vedtaget.
Ad 6 – Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Ad 7 – Følgende var på valg: Conny Frederiksen, Inge Lise Hansen og Kurt O. S. Hansen. Conny ønskede ikke at fortsætte. Charlotte Overgaard blev foreslået og valgt. Inge Lise Hansen blev genvalgt. Kurt O. S. Hansen stillede sit mandat til rådighed til fordel for Benny Nielsen, men efter aftale med bestyrelsen fortsætter Kurt som tilforordnet sekretær for bestyrelsen uden stemmeret. Dette godtog forsamlingen og Benny blev valgt ind i bestyrelsen. Alle 3 er valgt for 2 år.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Leif Møller som formand. Charlotte Overgaard som næstformand og Inge Lise Hansen som kasserer.
Valg af suppleanter: 1. suppleant: Margrethe Eriksen og 2. suppleant: Jens Olsen. Begge genvalgt for 1 år.
Ad 8 – Ove Nielsen blev genvalgt som revisor uden modkandidat. Som ny revisorsuppleant blev valgt Conny Frederiksen
Ad 9 –
Kassereren havde fået en forslag fra et medlem som ikke kunne være til stede om at medlemmerne fremover selv tog kaffekop med og derved spare foreningen fra en udgift.
Efter en kort debat var der enighed om at foreningen fortsat indkøbte og medbragte kaffekopper.
Kaj Hansen (Tropehuset) orienterede om en orkidé-tur til Thailand i marts 2010. Der er stadig få pladser tilbage. Tilbød at komme og vise billeder og fortælle om turen i klubben næste år.
Kurt orienterede om en henvendelse som var modtaget fra Borgerforeningen i Horslunde om evt. samarbejde ved arrangementer omkring det tidl. ”gartneri” ved ”Saften”. Bestyrelsen var positiv, men kun hvis foreningen kunne få et økonomisk udbytte i form af f. eks. salg af øl, vand, kaffe og kage. Ellers ville bestyrelsen henvise til de medlemmer som sælger planter og andet om de kan/vil deltage.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Herefter blev kaffe og lagkager nydt.
Konstituering:
Bestyrelsen har konstitueret sig med Leif Møller som formand og Charlotte Overgaard som næstformand. Inge Lise Hansen fortsætter som kasserer.
Obs!
Husk at Gitte Struck har overdraget sin afdøde mand Tommy Strucks materiale og bøger om fuchsia til klubben. Kan lånes af medlemmerne ved henvendelse til Conny Frederiksen (54936108)
Bestyrelsen
April 2009


Leif Møller (formand)  Ryesgade 18                          4800 Nykøbing F.    54857997

Charlotte Overgaard   Harpelundevej 32                   4900 Nakskov          54931604     s.flor@mail.tele.dk

Inge Lise Hansen       Stubbegårdsparken 212         4900 Nakskov          54948667     kosh@privat.dk

Karin Høj                       Gallevej 64, Utterslev            4913 Horslunde      54934050     karin.hoej@paradis.dk

Benny Nielsen             Rårupmark 4                          4900 Nakskov          54948717     raarupmark4@hotmail.com