Referater af Generalforsamling
d.11 april 2008    d.17 april 2009    d.12 marts 2010    d.15 april 2011    d.30 marts 2012 12 april 2013 d.20 mars 2015 d.1 april 2016   30 marts 2017  6 april 2018

Lolland-Falsters Fuchsia Venner

R E F E R A T
af generalforsamlingen,
fredag den 15. april 2011 på ”Saften” i Horslunde

Formanden – Leif Møller – bød 24 medlemmer velkommen.

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelses af det reviderede regnskab til godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Fastsættelse af kontingent for næstfølgende foreningsår
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
Ad 1 – Leif Møller udbad sig forslag til dirigent. Bestyrelsen foreslog Kurt O. S. Hansen påtog sig hvervet som både dirigent og referent.
Konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling pr. brev inden for tidsfristen. Ligeledes var vedtægternes bestemmelse om at generalforsamlingen skal holdes inden udgangen af april overholdt.
Ad 2 – Leif Møller gennemgik årets aktiviteter: Plantesalg hos Flemming og Janne i Kippinge for første gang må betegnes som en succes. Det traditionelle plantesalg hos Henning P. i Dannemare gik også godt om end det føltes som der kom færre besøgende end tidligere. Skyldtes måske andre arrangementer i området. – Skt. Hans hos Karin og Jørn i Utterslev var igen velbesøgt. Tak til Karin og Jørn. – Der var også god opbakning til busturen som gik til Botanisk have med en afstikker til en privat have ved Vordingborg. Samme dag var der kåring af danske roser i Valby, hvor vejen blev lagt forbi. – Efter henvendelse fra Torben fra den Alpine Klub, blev der sendt forespørgsel ud ang. en bustur i 2011til Holland. 5 dage i påsken. Der blev sat et minimums antal for gennemførelse. Dette blev ikke nået, hvorfor turen ikke blev til noget. – Årets kør-selv-tur gik til Nordfalster, hvor flere haver blev besøgt. Var positivt overrasket over den imødekommenhed som blev vist overfor foreningen m.h.t. til at vise haver frem. – Årets bankospil var også velbesøgt med en god omsætning af kaffe og kage samt øl og vand. – Sluttede beretningen med at oplyse at bestyrelsen arbejde med at arrangere en bustur til ”Floriaden” – en meget stor blomsterudstilling i Holland – som kun afholdes hvert tiende år. Turen skulle være fra 17.-19. maj 2011. Prisen ville blive ca. kr. 3.500 pr. person.
Takkede de mange medlemmer – samt medbestyrelsesmedlemmerne - som havde hjulpet til og/eller mødt op ved foreningens arrangementer.
Den efterfølgende debat startede med en opfordring til – måske – at slå arrangementet i Danne-mare sammen med f. eks. Mølledagen. Dette har været undersøgt, men så får vi ikke indtægter fra salg af øl, vand og kaffe/kage. Derfor ikke interessant.
Beretningen godkendt.
Ad 3 – Kassereren Inge Lise Hansen gennemgik det udsendte regnskab, som viste et overskud på kr. 10.912. Meget tilfredsstillende. Oplyste at der skulle påregnes ekstra udgifter til indkøb af gevinster til kommende plantesalgsdage. Regnskabet godkendt.
Ad 4 – Der forelå ikke noget budgetforslag fra bestyrelsen.
Ad 5 – Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 50 pr. år. Vedtaget.
Ad 6 – Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Ad 7 – Følgende var på valg: Til bestyrelsen: Charlotte Overgaard, Inge Lise Hansen og Benny Nielsen. De blev alle genvalg uden modkandidater. De er valgt for 2 år.
Valg af suppleanter: 1. suppleant: Bent Carlsson blev genvalgt for 1 år. 2. suppleant: Jens Olsen blev ligeledes genvalgt for 1 år.
Ad 8 – Ove Nielsen ønskede ikke genvalg. Birger Bay Andersen blev valgt som ny revisor. Der var genvalg til revisorsuppleant Conny Frederiksen. Begge valgt for 1 år.
Ad 9 – Debatten vedr. bustur i 2012 blev genoptaget. Nogle synes det var for dyrt, for langt og for få dage, hvis der skulle køres til det sydlige Holland. Flere i forsamlingen havde erfaringer med udlandsture til udstillinger og planteindkøb som de orienterede om. Der blev også foreslået en 1 eller 2 dages tur til Sverige. Uanset hvad der vælges, kan foreningen kontakte foreningerne på Sjælland om samarbejde. En vejledende afstemning gav ikke noget klart billede af, hvad medlemmerne ville, hvorfor dirigenten kunne konkludere at bestyrelsen nu måtte gå i ”tænkeboks”
og forholdsvis hurtigt komme med forslag til næste års bustur.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Efterfølgende var foreningen vært ved gratis kaffe og kage.
Obs!
Husk at Gitte Struck har overdraget sin afdøde mand Tommy Strucks materiale til klubben. Ligger hos Iver Pedersen.
Bestyrelsen                                                                                        Dirigent/referent
April 2011
                                                                                                                                               Kurt O. S. Hansen
Leif Møller (formand)  Ryesgade 19                       4800 Nykøbing F.    54857997

Charlotte Overgaard   Harpelundevej 32                4900 Nakskov          54931604     s.flor@mail.tele.dk

Inge Lise Hansen       Stubbegårdsparken 212      4900 Nakskov          54948667     kosh@privat.dk

Iver Pedersen               Gloslunde Strandvej 8       4983 Dannemare    54944848     ivers-tulip@live.dk

Benny Nielsen             Rårupmark 4                       4900 Nakskov          54948717     raarupmark4@hotmail.com