Referater af Generalforsamling
d.11 april 2008    d.17 april 2009    d.12 marts 2010    d.15 april 2011    d.30 marts 2012 12 april 2013 d.20 mars 2015 d.1 april 2016   30 marts 2017  6 april 2018

Lolland-Falsters Fuchsia Venner
R E F E R A T
af generalforsamlingen,
fredag den 12.marts 2010 på ”Saften” i Horslunde


Formanden – Leif Møller – bød 29 medlemmer velkommen. Udtrykte stor glæde over det store fremmøde.
Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelses af det reviderede regnskab til godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Fastsættelse af kontingent for næstfølgende foreningsår
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
Ad 1 – Leif Møller udbad sig forslag til dirigent. Bestyrelsen foreslog Kurt O. S. Hansen påtog sig hvervet som både dirigent og referent.
Konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling pr. brev inden for tidsfristen. Ligeledes var vedtægternes bestemmelse om at generalforsamlingen skal holdes inden udgangen af april overholdt.
Ad 2 – Leif Møller gennemgik årets aktiviteter som omfattede en fællesspisning i maj måned 2009 med god opbakning. Bent Carlsson viste billeder fra mange af klubbens ture og Kaj Hansen viste billeder fra hans arbejde med at støtte et adoptivbarn i Afrika. Plante-bytte-dagen hos Henning P. i juni, var en ubetinget succes med mange besøgende og god handel. Også Skt. Hans-arrange-mentet hos Karin og Jørgen var godt besøgt og vi havde en hyggelig aften. Busturen til Fyn – hvor der blev besøgt flere haver og et gartneri – havde stor opbakning. Kør-selv-turen til Sydsjælland og Falster var en god oplevelse. Også i den bil som havde GPS. Her så man Sydsjælland fra en lidt anden vinkel via nogle meget små veje?!?
Bestyrelsen havde undersøgt muligheden for at finde nye lokaler i Nakskov til foreningens mødeaktivitet. Havde set 2 lokaler, men ingen var bedre end ”Saften” derfor bliver vi her.
I stedet for at have udgifter til indkøb af nummerhæfter til lotterier havde formanden fremstillet en ny form for numre. 5 numre var skrevet på en malerpind og dertil var lavet 100 numre som kunne trækkes. Disse malerpinde og numre kan bruges igen og igen.
I sin afslutning opfordrede formanden til at støtte dette års arrangementer. Bl. a. det nye initiativ med plante-bytte-dag hos Jane og Flemming på Nordfalster sidst i juni. Opfordrede medlemmer til at give planter/gaver til brug i tombolaerne. Bestyrelsen er villig til at betale en rimelig pris for planter. Tilkendegivelse om levering af ovenstående gives til Benny Nielsen.
Takkede de mange medlemmer – samt medbestyrelsesmedlemmerne - som havde hjulpet til og/eller mødt op ved foreningens arrangementer.
Da ingen ønskede ordet til bestyrelsens beretning konkluderede dirigenten af denne var godkendt.
Ad 3 – Kassereren Inge Lise Hansen gennemgik det udsendte regnskab, som viste et overskud på kr. 4.475. Meget tilfredsstillende. De store afvigelser vedr. arrangementer på både indtægts- og udgiftssiden skyldes stort set indtægter og udgifter til busturen til Fyn.
Regnskabet havde en pletfri revisionspåtegning og blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 4 – Der forelå ikke noget budgetforslag fra bestyrelsen.
Ad 5 – Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 50 pr. år. Vedtaget.
Ad 6 – Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Ad 7 – Følgende var på valg: Leif Møller og Karin Høj. Karin ønskede ikke at fortsætte. Iver Pedersen blev foreslået og valgt. Leif Møller blev genvalgt. Begge er valgt for 2 år.
Valg af suppleanter: 1. suppleant: Margrethe Eriksen ønskede ikke genvalg.  I stedet blev valgt Bent Carlsson for 1 år. 2. suppleant: Jens Olsen blev genvalgt for 1 år.
Ad 8 – Ove Nielsen blev genvalgt som revisor uden modkandidat. Også genvalg til revisorsuppleant Conny Frederiksen.
Ad 9 – Der blev forespurgt fra forsamlingen om der kunne arrangeres en tur til Holland/Belgien næste år samt endagstur til plantesalg i Hamburg. Bestyrelsen lovede at overveje muligheden.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Efterfølgende var foreningen vært ved gratis kaffe og kage.
Konstituering:
Bestyrelsen har konstitueret sig med Leif Møller som formand og Charlotte Overgaard som næstformand. Inge Lise Hansen fortsætter som kasserer.
Obs!
Husk at Gitte Struck har overdraget sin afdøde mand Tommy Strucks materiale til klubben. Ligger hos Conny Frederiksen. Karin Høj afleverede materiale/bøger til foreningen. Iver Pedersen tog det med hjem. Materialet fra Conny Frederiksen overdrages også til Iver Pedersen snarest muligt så alt er samlet ét sted.
Bestyrelsen
Marts 2010
Leif Møller (formand)   Ryesgade 19                       4800 Nykøbing F.    54857997

Charlotte Overgaard   Harpelundevej 32                4900 Nakskov          54931604      s.flor@mail.tele.dk

Inge Lise Hansen        Stubbegårdsparken 212     4900 Nakskov          54948667      kosh@privat.dk

Iver Pedersen             Gloslunde Strandvej 8         4983 Dannemare    54944848      ivers-tulip@live.dk

Benny Nielsen            Rårupmark 4                        4900 Nakskov          54948717     raarupmark4@hotmail.com