Lolland-Falsters Fuchsia Venner

R E F E R A T
af generalforsamlingen,
fredag den 12. april 2013  på "Saften" i Horslunde

Næstformanden - Benny Nielsen - bød 40 medlemmer incl. 4 fra bestyrelsen - velkommen og beklagede at formanden samme dag havde meddelt at han kom lidt senere.

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent og referent
2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.    Fremlæggelses af det reviderede regnskab til godkendelse
4.    Fastsættelse af kontingent for næstfølgende foreningsår
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7.    Valg af revisor og revisorsuppleant
8.    Eventuelt

Ad 1 - På bestyrelsens vegne foreslog næstformanden Kurt O. S. Hansen som dirigent. Denne påtog sig hvervet som både dirigent og referent.
Konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling pr. brev inden for tidsfristen. Ligeledes var vedtægternes bestemmelse om at generalforsamlingen skal holdes inden udgangen af april overholdt. Foreslog herefter at påbegynde generalforsamlingen ved at behandle punkterne 3, 4 og 5 og håbe på at formanden nåede frem. Ingen have indvendinger mod dette.


Ad 3 - Kassereren Inge Lise Hansen gennemgik det udsendte regnskab, som viste et overskud på kr. 9.901,37. Meget tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør kr. 51.796,53. Regnskabet godkendt. Der blev spurgt til hvorfor renteindtægten var kr. 0,00. Mente det var en fejl. Der blev ikke tilskrevet renter på foreningskonti i SPAR Lolland i 2012. - Kassereren udtrykte bekymring for om forenin-gen fortsat kunne få kopieret og frankeret breve etc. efter Jyske Banks overtagelse af SPAR Lolland.

Ad 4 - Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 50 pr. år. Vedtaget.

Ad 5 - Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Herefter suspenderede dirigenten generalforsamlingen til formanden nåede frem.

Ad 2 - Leif Møller beklagede den sene ankomst, hvilket skete fordi en samtale på et sygehus havde trukket ud. Omtalte herefter årets aktiviteter. Foråret startede med en succesrig bustur med over 30 deltagere til Holland, hvor flere fuchsiagartnerier blev besøgt. Mange medlemmer fik købt rigtig mange planter med hjem. - Plante-bytte-dagen hos Janne og Flemming i Kippinge havde ikke så godt vejr. Der var pænt med stande men ringere besøgt end tidligere år. Bestyrelsen havde evalueret plante-bytte-dagene i Kippinge og kommet til den konklusion, at man - økonomisk - fik for lidt ud af det store arbejde, hvorfor man ikke ønskede at fortsætte i 2013. Takkede Jannie og Flemming fordi de havde stillet sig til rådighed. - Plante-bytte-dagen hos Henning i Dannemare var også ramt af blandet vejr, men der havde alligevel været en rimelig handel. -  Årets Grillarrangement i Paradishaven var - som sædvanlig en succes. Desværre har Karin og Jørgen meddelt at de ikke  ser sig istand til at lægge have til fremtidens grillarrangementer. I 2013 afholdes det i Inge Lise og Kurts sommerhushave i Stubbegårdsparken ved Næsby Strand. - Årets kør-selv-tur startede med morgenmad hos Kaj Hansen, som havde fødselsdag. Herefter var der besøg i Rudi og Bennys haver samt i Peter Hansens have i Kappel. Takkede for god opbakning til arrangementet. - Årets afslutnings sammenkomst blev afholdt som et julearrangement med servering af glögg og æbleskiver m.m. ligesom der blev spillet banko.
Sluttede sit beretningen med at takke bestyrelsen og medlemmerne for opbakningen samt en tak til Charlotte for hendes arbejde i bestyrelsen. Efterlyste til sidst medlemmer som vil være med til at bage kager etc. til foreningens arrangementer/sammenkomster.
Flere henvendte sig efterfølgende og tilbød deres assistance med bagning etc.

Beretning énstemmigt godkendt

Ad 6 - Følgende var på valg: Til bestyrelsen: Benny Nielsen, Inge Lise Hansen og Charlotte Overgaard. De to første blev genvalg uden modkandidat. Birthe Hansen blev valgt istedet for Charlotte Overgaard, som ikke ønskede at genopstille. Alle 3 er valgt for 2 år.

Valg af suppleanter: 1. suppleant: Bent Carlsson blev genvalgt for 1 år. 2. suppleant: Jens Olsen blev ligeledes genvalgt for 1 år.

Ad 7 -  Birger Bay Andersen blev genvalgt som revisor. Kaj Hansen blev genvalgt som revisorsuppleant. Begge er valgt for 1 år.

Ad 8 - Ingen ønskede ordet under dette punkt.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Efterfølgende var foreningen vært ved et par stykker smørrebrød - hertil en øl eller vand samt  kaffe med småkager i anledning af foreningens 10 års jubilæum
Bestyrelsen                    Dirigent/referent
April 2013

                           Kurt O. S. Hansen


Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Leif Møller som formand, Benny Nielsen, næstformand og Inge Lise Hansen som kasserer.

Leif Møller (formand)    Ryesgade 19    4800 Nykøbing F.    22972063    mollerleifbodil@gmail.com
Birthe Hansen    Troelsebyvej 45    4920 Søllested    54941537    langstedgaard@mail.dk
Inge Lise Hansen    Stubbegårdsparken 212    4900 Nakskov    54948667    kosh@privat.dk
Iver Pedersen    Gloslunde Strandvej 8    4983 Dannemare    61746192    ivers-tulipa@live.dk
Benny Nielsen    Rårupmark 4    4900 Nakskov    54948717    raarupmark4@hotmail.com

                                                   Referater af Generalforsamling
d.11 april 2008    d.17 april 2009    d.12 marts 2010    d.15 april 2011    d.30 marts 2012 12 april 2013 d.20 mars 2015 d.1 april 2016   30 marts 2017  6 april 2018